Maloobchod / Veľkoobchod

Reklamačné podmienky

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

–          reklamovaný tovar,
–          kópiu predajného dokladu (faktúra),
–          stručný popis závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

–          neodborným použitím,
–          mechanickým poškodením alebo opotrebením,
–          živelnými pohromami,
–          inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, vybavenia jeho reklamáciu,  alebo  sa  domnieva,  že  dodávateľ  porušil  jeho  práva,  má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia  sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným  subjektom  na  alternatívne  riešenie  spotrebiteľských  sporov je:

1.  Slovenská  obchodná  inšpekcia,  ktorú  je  možné  za  uvedeným  účelom kontaktovať  na  adrese  Ústredný  inšpektorát  SOI,  Odbor  medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo

2. Iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho  riešenia  sporov  vedenom  Ministerstvom  hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov/146987s), pričom spotrebiteľ (klient) má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

3. Spotrebiteľ môže  na  podanie  návrhu  na  alternatívne  riešenie  svojho spotrebiteľského  sporu  použiť  online  platformu  pre  alternatívne  riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.Viac  informácií  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej  obchodnej  inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia

Scroll to Top